نمایش 15 30 60

ترانزیستور A733 – 2SA733 – PNP

340 تومان

ترانزیستور 2N2222

450 تومان

ترانزیستور BC639

650 تومان

ترانزیستور TIP35C

19900 تومان

ترانزیستور BC337-40

380 تومان

ترانزیستور TIP41C

5050 تومان

ترانزیستور BC547

ترانزیستور BC327-40

ترانزیستور 2N3055

ترانزیستور TIP3055