مشاهده همه 30 نتیجه

مقاومت ۰.۱ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

مقاومت ۰.۱۵ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

مقاومت ۰.۲۲ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

مقاومت ۰.۳۳ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

مقاومت ۰.۳۹ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

مقاومت ۰.۴۷ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

مقاومت ۰.۵۶ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

مقاومت ۰.۶۲ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

مقاومت ۰.۶۸ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

مقاومت ۰.۷۵ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

مقاومت ۰.۸۲ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

مقاومت ۱ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

مقاومت ۱.۲ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

مقاومت ۱.۵ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

مقاومت ۱.۸ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

مقاومت ۲ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

مقاومت ۲.۲ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

مقاومت ۲.۴ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

مقاومت ۲.۷ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

مقاومت ۳.۳ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

مقاومت ۳.۹ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

مقاومت ۴.۲ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

مقاومت ۴.۷ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

مقاومت ۵.۱ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

مقاومت ۵.۶ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

مقاومت ۶.۲ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

مقاومت ۶.۸ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

مقاومت ۷.۵ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

مقاومت ۸.۲ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

مقاومت ۱۰ اهم ۰.۲۵ وات ۵%