مشاهده همه 30 نتیجه

فیلتر دسته بندی

  مقاومت ۰.۱ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

  مقاومت ۰.۱۵ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

  مقاومت ۰.۲۲ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

  مقاومت ۰.۳۳ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

  مقاومت ۰.۳۹ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

  مقاومت ۰.۴۷ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

  مقاومت ۰.۵۶ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

  مقاومت ۰.۶۲ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

  مقاومت ۰.۶۸ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

  مقاومت ۰.۷۵ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

  مقاومت ۰.۸۲ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

  مقاومت ۱ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

  مقاومت ۱.۲ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

  مقاومت ۱.۵ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

  مقاومت ۱.۸ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

  مقاومت ۲ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

  مقاومت ۲.۲ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

  مقاومت ۲.۴ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

  مقاومت ۲.۷ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

  مقاومت ۳.۳ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

  مقاومت ۳.۹ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

  مقاومت ۴.۲ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

  مقاومت ۴.۷ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

  مقاومت ۵.۱ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

  مقاومت ۵.۶ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

  مقاومت ۶.۲ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

  مقاومت ۶.۸ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

  مقاومت ۷.۵ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

  مقاومت ۸.۲ اهم ۰.۲۵ وات ۵%

  مقاومت ۱۰ اهم ۰.۲۵ وات ۵%