رله حالت جامد یا SSR جریان مستقیم (DC) با استفاده از ماسفت و اپتوکوپلر

مدار رله حالت جامد یا SSR جریان مستقیم (DC) – خودتان اس اس آر بسازید

مدار رله حالت جامد یا SSR جریان مستقیم پیش از این مقاله ای کامل در مورد آشنایی با ساختمان و کاربرد SSR با عنوان: رله حالت جامد یا SSR چیست؟  را در سایت مگا...

ادامه مطلب