آموزش تعمیر

تست ماسفت ( Mosfet ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل + فیلم آموزشی

تست ماسفت با مولتی متر دیجیتال

تست ماسفت ( Mosfet ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل + فیلم آموزشی

در این پست روش صحیح تست یکی از مهمترین و پرکاربردترین قطعات الکترونیکی یعنی تست ماسفت را به شما آموزش خواهیم داد. تست ماسفت به سادگی تست دیگر ترانزیستورها نیست؛ چون کوچکتربن تغییری در گیت آن موجب خطا در آزمایش خواهد شد.

توجه داشته باشید که در این آموزش از مالتی متر دیجیتال برای تست ماسفت استفاده شده است.

نکات قبل از شروع تست ماسفت

  • در اﯾﻦ روش ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ دﯾﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻟﺬا ﺳﻠﮑﺘﻮر مولتی ﻣﺘﺮ را ﺑﺮ روی ﻣﺪ ﺗﺴﺖ دﯾﻮد ( ﺑﯿﺰر ﺻﻮﺗﯽ ) ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ.
  • دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
  • ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺴﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﺳﻔﺖ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﻤﺎس ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
  • ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺴﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﯾﺘﺎ ﺷﯿﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﺳﻔﺖ ﻣﻮرد ﺗﺴﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺴﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
  • اﺑﺘﺪا ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎر ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﻣﺎﺳﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ هر ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎﺳﻔﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻠﺰی ﭘﯿﭻ ﮔوﺸﺘﯽ دﺳﺘﻪ دار اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه ﺷﻮد. دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯿﻠﻪ ﻓﻠﺰی ﭘﯿﭻ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﺮش ﯾﺎ هر چیزی که موجب باردار شدن آن می شود اﺻﺎﺑﺖ ﻧﮑﻨﺪ.
  • ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر روی ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﭼﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

مراحل

P-CHANNEL

N-CHANNEL

سیم مشکی به گیت متصل شود

سیم قرمز به سورس متصل شود

مولتی متر نباید بوق بزند

( مدار باز )

مولتی متر نباید بوق بزند

( مدار باز )

سیم قرمز به درین متصل شود

سیم مشکی به سورس متصل شود

مولتی متر رنج دیود ها را نشان می دهد ( ۲۵۰ تا ۶۵۰ )

مولتی متر نباید بوق بزند

( مدار باز )

سیم مشکی به درین متصل شود

سیم قرمز به سورس متصل شود

مولتی متر نباید بوق بزند

( مدار باز )

مولتی متر رنج دیود ها را نشان می دهد ( ۲۵۰ تا ۶۵۰ )

سیم قرمز به گیت متصل شود

سیم مشکی به سورس متصل شود

مولتی متر نباید بوق بزند

( مدار باز )

مولتی متر نباید بوق بزند

( مدار باز )

شناسایی پایه های ماسفت

ﻣﺎﺳﻔﺖ ﻫﺎی در ﻗﺎﻟﺐ TO220 ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ: ﮔﯿﺖ، درﯾﻦ، ﺳﻮرس؛ اﻣﺎ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﺑﺰرگ با پکیج TO247 ﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ یک ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ﻣﻨﻔﯽ را ﮐﻪ ﺟﺎی ﺳﻮرس و درﯾﻦ آن ﺟﺎﺑﺠﺎ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ﻣﺜﺒﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!تست ماسفت با مولتی متر دیجیتال

گفتن این نکته نیز ضروری است که گاهی ظاهر ماسفت ها متعارف نیست و ممکن است به شکل چیپ ( IC ) ساخته شوند؛ که در این صورت برای شناسایی پایه های ان حتما نیاز به دیتاشیت قطعه مورد نظر خواهید داشت. (شکل زیر)

فیلم آموزشی

برای اینکه مطالب این پست را بهتر درک کنید توصیه می کنم فیلم زیر را ببینید:

موفق و پیروز باشید…

نوشته های مشابه

1 دیدگاه در “تست ماسفت ( Mosfet ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل + فیلم آموزشی

  1. روح الله گفت:

    بسیار مفید بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *