آموزش تعمیر

تست ماسفت ( Mosfet ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل + فیلم آموزشی

تست ماسفت با مولتی متر دیجیتال

تست ماسفت ( Mosfet ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮ دیجیتال + فیلم آموزشی

در این پست روش صحیح تست یکی از مهمترین و پرکاربردترین قطعات الکترونیکی یعنی تست ماسفت را به شما آموزش خواهیم داد. تست ماسفت به سادگی تست دیگر ترانزیستورها نیست؛ چون کوچکتربن تغییری در گیت آن موجب خطا در آزمایش خواهد شد.

توجه داشته باشید که در این آموزش از مالتی متر دیجیتال برای تست ماسفت استفاده شده است.

نکات قبل از شروع تست ماسفت

  • در این روش ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ دیود اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌ﺷﻮد؛ ﻟﺬا ﺳﻠﮑﺘﻮر مولتی ﻣﺘﺮ را ﺑﺮ روي ﻣﺪ ﺗﺴﺖ دیود ( ﺑﯿﺰر ﺻﻮﺗﯽ ) ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ.
  • دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎید ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
  • ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺴﺖ ﻧﺒﺎید Mosfet ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﻤﺎس ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
  • ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺴﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دیتاﺷﯿﺖ ﭘﺎیه ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻔﺖ ﻣﻮرد ﺗﺴﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﺑﺮ روي یک ﮐﺎﻏﺬ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺴﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﮐﻨﯿﺪ.
  • اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي اینکه ﺑﺎر ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﻣﺎﺳﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﭘﺎیه ﻫﺎیش ایجاد ﺷﺪه ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮد ﺑﺎید هر ﺳﻪ ﭘﺎیه ﻣﺎﺳﻔﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻠﺰي ﭘﯿﭻ ﮔوشتی دﺳﺘﻪ دار اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه ﺷﻮد. دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯿﻠﻪ ﻓﻠﺰي ﭘﯿﭻ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ یا ﻓﺮش یا هر چیزی که موجب باردار شدن آن می شود اﺻﺎﺑﺖ ﻧﮑﻨﺪ.
  • ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ این ﮐﺎر روي یک ﻣﯿﺰ ﭼﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

مراحل

P-CHANNEL

N-CHANNEL

سیم مشکی به گیت متصل شود

سیم قرمز به سورس متصل شود

مولتی متر نباید بوق بزند

( مدار باز )

مولتی متر نباید بوق بزند

( مدار باز )

سیم قرمز به درین متصل شود

سیم مشکی به سورس متصل شود

مولتی متر رنج دیود ها را نشان می‌دهد

( 250 تا 650 )

مولتی متر نباید بوق بزند

( مدار باز )

سیم مشکی به درین متصل شود

سیم قرمز به سورس متصل شود

مولتی متر نباید بوق بزند

( مدار باز )

مولتی متر رنج دیود ها را نشان می‌دهد

( 250 تا 650 )

سیم قرمز به گیت متصل شود

سیم مشکی به سورس متصل شود

مولتی متر نباید بوق بزند

( مدار باز )

مولتی متر نباید بوق بزند

( مدار باز )

 

تستر قطعات الکترونیکی LCR-T4

خرید تستر ماسفت

 

تستر قطعات الکترونیکی LCR-T7

خرید تستر ماسفت LCR-T7

شناسایی پایه های ماسفت

ﻣﺎﺳﻔﺖ ﻫﺎی در ﻗﺎﻟﺐ TO220 ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺎیه ﻫﺎیﺸﺎن از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ اینگوﻧﻪ اﺳﺖ: ﮔﯿﺖ، درین، ﺳﻮرس؛ اﻣﺎ ﺗﺮاﻧﺰیستورﻫﺎي ﺗﺨﺖ ﺑﺰرگ با پکیج TO247 ﮔﺎﻫﯽ از این ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺮوي ﻧﻤﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاین ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ یک ﺗﺮاﻧﺰیستور ﻣﻨﻔﯽ را ﮐﻪ ﺟﺎي ﺳﻮرس و درین آن ﺟﺎﺑﺠﺎ اﺳﺖ، ﺑﺎ یک ﺗﺮاﻧﺰیستور ﻣﺜﺒﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﮕﯿﺮید!

گفتن این نکته نیز ضروری است که گاهی ظاهر ماس فت ها متعارف نیست و ممکن است به شکل چیپ ( IC ) ساخته شوند؛ که در این صورت برای شناسایی پایه های آن حتما نیاز به دیتاشیت قطعه مورد نظر خواهید داشت.

برای اینکه روش تست ماسفت را بهتر درک کنید توصیه می‌کنم فیلم زیر را ببینید:

موفق و پیروز باشید…

نوشته های مشابه

1 دیدگاه در “تست ماسفت ( Mosfet ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل + فیلم آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید